EKONOMIA -test

dyskusja teoretyczna tematów finansowo-gospodarczych,
aktualnie dział nieczynny

Moderator: VIOLETTA OKON

  -TMOVE_BUTT AMOVE_BUTT SMOVE_BUTT
FiKi
local
Posty: 1
Rejestracja: czw mar 09, 2006 3:45 pm
Lokalizacja: Wyszków

EKONOMIA -test

Post autor: FiKi » czw mar 09, 2006 3:58 pm

Mam bardzo więlką prośbe jeśli ktoś by potrafił rozwiązać ten teścik too bym była bardzow dzięczna :)
1.Co rozumiemy pod pojęciem rynek?
a)Jest to wszelka działalność ukierunkowana przede wszystkim na osiąganie dochodów.
b)Jest to ogół stosunków wymiennych, podejmowanych samodzielnie między osobami, podmiotami gospodarczymi, firmami, które sprzedają dobra i usługi, a tymi które je nabywają.
c)Jest to proces przy pomocy którego kupujący i sprzedający określają co chcą sprzedać lub kupić i na jakich warunkach

2. Czym charakteryzuje się funkcjonowanie gospodarki rynkowej?
a) Koniecznością doboru racjonalnych kierunków działalności.
b) Formą więzi między producentami, między producentami a konsumentami, bankiem centralnym a innymi bankami, władzami centralnymi i lokalnymi.
c) Występowaniem pluralizmu własności, z przewagą własności prywatnej i pełnym upodmiotowieniem wszystkich typów organizacji podmiotów gospodarowania.

3. Czym kształtuje się cel gospodarowania?
a) Kształtuje się jako zależność wielkości produkcji od ilości czynników produkcji.
b) Kształtuje się jako wynik ścierania się racji różnych podmiotów gospodarczych i znajdowania kompromisowych rozwiązań w ramach będących do dyspozycji środków
c) Kształtuje się jako zależność kosztów od wielkości produkcji.

4. Czemu jest podporządkowana struktura produkcji?
a) Podporządkowana jest ujawniającym się przede wszystkim za pośrednictwem rynku potrzebom poszczególnym członkom społeczeństwa
b) Podporządkowana jest sytuacji rynkowej sprzedawcy, w której dostawca może wykorzystywać swoje stanowisko.
c) Podporządkowana jest sytuacji na rynku konkurencji doskonałej, gdzie producent nie może podnieść ceny, ponad bieżącą cenę rynkową.

5. Co stanowi główny cel gospodarowania?
a) Idealny stopień konkurencji na rynku.
b) Dobrobyt społeczny traktowany jako suma dobrobytu jednostek.
c) Swobodę przemieszczania kapitałów i siły roboczej.

6. Co stanowi cechę każdego rynku?
a) Stanowi tendencja do równoważenia popytu i podaży.
b) Stanowi liczba pozyskania nowych klientów.
c) Stanowi zjawisko pewnej nadprodukcji w stosunku do możliwości nabywczych ludzi.

7. Dokończ zdanie: Przy pełnym zrównoważeniu rynku mówi się o ...
a) Przedsiębiorstwie monopolistycznym.
b) Równowadze cząstkowej.
c) Równowadze ogólnej.

8. Dokończ zdanie: Przy zrównoważeniu tylko niektórych towarów i ich grup mówi się o ...
a) Równowadze cząstkowej.
b) Równowadze rynku
c) Wolnej konkurencji


9. Co oznacza równowaga rynku?
a) Oznacza dostarczanie informacji, na podstawie których podejmowane są decyzje produkcyjne.
b) Oznacza możliwość posiadania patentu lub praw autorskich uniemożliwiających powielanie produktu.
c) Oznacza brak tendencji do zmian aktualnego układu rynkowego.

10. Co to jest popyt?
a) Jest to dostarczenie dóbr kontrahentowi zagranicznemu.
b) Jest to zapotrzebowanie na dobra i usługi.
c) Jest to zdolność firmy do podnoszenia cen rynkowych wytwarzanych przez nią dóbr.11. Co to jest cena?
a) Jest to duża liczba przedsiębiorstw o stosunkowo niewielkich rozmiarach produkcji.
b) Jest to wartość towarów wyrażona w jednostce pieniężnej.
c) Jest to przyrost kosztów jednostkowych

12. Jakim mianem określamy główne czynniki które wpływają na popyt?
a) Determinant popytu.
b) Popytem elastycznym.
c) Cenowej elastyczności popytu.

13. Jak dzielimy determinanty popytu?
a) Gusty lub preferencje konsumentów.
b) Zmiany opłacalności produkcji innych dóbr.
c) Liczba i dochody konsumentów.
d) Oczekiwania dotyczące przyszłych cen i dochodów.

14. Na czym polega wzrost popytu?
a) Polega na wielkości popytu, któremu odpowiada wielkość podaży oferowanej przez producentów.
b) Polega na spadku wielkości popytu przy każdej cenie.
c) Polega na zwiększeniu ilości, którą producenci są skłonni zaoferować przy każdej danej cenie.

15. Na czym polega spadek popytu?
a) Polega na spadku wielkości popytu przy każdej cenie
b) Polega na spadku poziomu wielkości produkcji.
c) Polega na wielkości popytu, który przeważa wielkość podaży

16. Co może wywołać zmiana determinant popytu?
a) Wzrost popytu na kilka sposobów.
b) Spadek ceny towarów.
c) Spadek popytu na kilka sposobów.

17. Co powoduje wzrost popytu?
a) Wzrost dochodów konsumentów, oczekiwanie co do przyszłej ceny danego dobra.
b) Wzrost ceny dóbr substytucyjnych, spadek ceny dóbr komplementarnych.
c) Wzrost atrakcyjności danego dobra dla człowieka, wzrost liczby nabywców.
d) Oczekiwany spadek dobra substytucyjnego, oczekiwany wzrost przyszłego dochodu.

18. Co powoduje spadek popytu?
a) Spadek atrakcyjności dobra dla konsumentów, spadek liczby nabywców.
b) Spadek cen substytutów, spadek cen dóbr komplementarnych.
c) Spadek dochodu konsumentów, oczekiwany spadek przyszłej ceny danego dobra.1. Stosunek cen niedetalicznych w danym roku do cen niedetalicznych w roku bazowym jest to:
a) indeks cen dóbr produkcyjnych
b) indaks cen produktu narodowego brutto
c) indeks cen dóbr konsumpcyjnych

2. Inflacja mierzona jest:
a) stopą procentową
b) stopą wzrostu cen
c) stopą spadku cen

3. Inflacja mieści się w przwdziale wzrostu cen od:
a) 1 do 15% miesięcznie
b) 1 do 15% rocznie
c) 1 do 15% kwartalnie


4. Inflacja mieszcząca się w przedziale wzrostu cen od 1% do 9% w skali roku to inflacja
a) pełzająca
b) megainflacja
c) galopująca

5. Inflacja charakteryzująca się tempem wzrostu cen przekraczająca 50% miesięcznie to:
a) hiperinflacja
b) megainflacja
c) inflacja galopująca

6. Inflacja przejawia się we wzroście cen i tworzy tzw. zjawisko:
a) inflacji
b) czystej inflacji
c) spirali inflacyjnej

7. Człowiek, który zaciągnął kredyt hipoteczny w okresie inflacji spłaca pożeczkę w pieniądzach, które mają już mniejszą siłą nabywczą jest to tzw. :
a) koszt inflacyjny
b) premia inflacyjna
c) strata inflacyjna

8. Wzrost przeciętnej ceny dóbr i usług w jakimś okresie to:
a) spirala inflacyjna
b) inflacja
c) inflacja czysta

9. Przyczyny inflacji można podzielić na:
a) ekonomiczne i pozaekonomiczne
b) ekonomiczne i społeczne
c) społeczne i pozaekonomiczne

10. Deflator określa zmiany pewnej liczby różnych:
a) usług
b) dóbr i usług
c) dóbr

11. Najbardziej popularną metodą mierzenia inflacji jest:
a) indeks cen dóbr konsumpcyjnych
b) indeks cen dóbr produkcyjnych
c) inflacja produktu narodowego brutto

12. Wśród przyczyn inflacji ekonomicznej wyodrębnia się przyczyny:
a) wewnętrzne i zewnętrzne
b) społeczne i pozaekonomiczne
c) wewnętrzne i społeczne


1.Wpisz brakujące słowo:

" Po drugiej stronie rynku występują ....................... ".

2.Jakie słowo powinno być wpisane w tym zdaniu:

"............. to złożona relacja między ilością dobra, którą producenci są skłonni oferować w danym odcinku czasu, a ceną, przy założeniu, że inne zjawiska na rynku nie ulegną zmianie."

3.Wpisz brakujące słowo:

"Podobnie jak popyt, podaż nie jest okresloną wielkością - określa sie ją mianem wielkości podaży. Podaż jest bowiem relacją między ceną a ilością. Gdy ........... danego dobra rośnie, producenci są zwykle skłonni większą ilość towaru."

4.Wpisz brakujące słowo:

"Podaż, jako złożona relacja między ceną a wielkością produkcji, moze zostaz przedstawiona w postaci ...................., Która wznosi się w górę".

5.Wpisz brakujące słowo:

"Ilość towarów, które producenci będą oferować na rynku zależy od ponoszonych przez nich .................... produkcji".

6.Wpisz brakujące słowa:

" Cokolwiek, co oddziaływuje na koszty produkcji, wpłynie na podaż i położenie krzywej podaży. Do ................. ........... należy zaliczyć:
- zmiany opłacalności produkcj innych dóbr;
- zmiany produktywności wywołane zmianą technologii produkcji."

7.Wpisz brakujące słowa:

"Wiele czynników, takich jak na przykład pogoda może również wpływać na koszt produkcji. Zmiana któregokolwiek z nich może albo zwiększyć albo zmniejszyć podaż. ............... .............. jest zwiększeniem ilości, którą producenci są skłonni i w stanie zaoferować przy każdej danej cenie."

8.Wpisz brakujące słowo:

"............... ................. jest spadkiem ilości, którą producenci są sklonni i w stanie zaoferować przy każdej danej cenie."

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości